Home Jak na to Kontakty

Název: HNOJÍTKO ALFA AMINKA

HNOJIVO ES
Typ hnojiva: C.1.1 Kapalné dusíkaté hnojivo

Celkový obsah močovinového dusíku jako N (%) 15
Obsah biuretu (%) max. 0,39
Čistá hmotnost: 1110 g
Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity.

Charakteristika:
Hnojítko Alfa Aminka je účinná svým vysokým koncentrovaným obsahem dusíku v ideální vstřebatelné formě pro rostliny. Lze ji s úspěchem použít jako základní výživu pro všechny běžné rostliny, zejména pro růst zelené hmoty.

Doporučený postup hnojení a dávkování:
Aplikuje se běžnou zálivkou, nebo přímou aplikací, nebo aplikací na list.

1) Ředíme "půl malého panáka" (10ml) do 2 litrů a zaléváme tímto výživovým roztokem průběžně po vegetační dobu.
2) Nebo hnojivou zálivku připravujeme dávkou 1 „malého panáka“ (20ml) na 1 litr zálivkové vody pro přihnojení max. 1x za měsíc.
3) Pro přípravu roztoku ke hnojení na list za používáme dávku půl "malého panáka“ (10ml) na 2 litry vody.

V případě, že chcete nadstandartně zvýšit dávku mikroprvků, můžete použít kterýkoliv specializovaný preparát.

Nežádoucí účinky:
Nepřekračujte doporučené dávkování, pozor na přehnojení!
Při kombinaci s jinými výživovými přípravky aplikujte vždy střídavě a s citem. Dodržujte předepsané dávkování, střídání dávky přípravků se zálivkou je možné a často vhodné. Dodržujte rozmezí v dávkování přípravků nejméně 2 týdny.

Fyzikálě chemické parametry:
Účinnou složkou přípravku je vysoký obsah vstřebatelného dusíku.
Celkový močovinový dusík 15% ~ 150000 mg/ 1000ml
Acidum Ascorbicum ~ 250 ppm

Skladování a expirace:
Skladujte v suchu, chladnu a v temnu v původních, neporušených obalech a při teplotách 5-25 °C, odděleně od potravin, léků a krmiv.
Trvanlivost preparátu je 2 roky od data výroby.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Chraňte před dětmi (S2).
Vzhledem ke koncentrovanému obsahu dusíku, může ohrozit zdraví při použití, při styku s pokožkou a sliznicemi, zejména očními.
Při práci s přípravkem je doporučeno používat ochranné prostředky a pomůcky k ochraně pokožky a obličeje.
Je zakázáno při práci s přípravkem jíst, pít a kouřit.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26).

Všeobecné pokyny
Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

Při vdechnutí
Vykašlat. Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání.
Konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží
Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Při styku s očima
Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při požití
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou.


Home